Zásady ochrany osobních údajů

 

Vaší důvěry si vážíme, a to nejen když k nám přicházíte nakoupit nebo s námi obchodujete, ale také vždy, když nám svěřujete své osobní údaje. Ochranu osobních údajů nebereme na lehkou váhu. Na této stránce naleznete základní informace týkající se našich zásad ochrany osobních údajů; pokud byste měli k jednotlivým bodům jakýkoliv dotaz, prosím kontaktujte nás na níže uvedených adresách.

 

Naše zpracování osobních údajů probíhá v souladu s aktuálním národní a evropskou právní úpravou, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost:

HRUŠKA, spol. s r.o.   

Na Hrázi 3228/2

723 00 Ostrava - Martinov

IČO: 190 14 325

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 801.

 

Emailový kontakt: personalni@hruska.info

 

Pověřenec pro osobní údaje

Ing. Jana Kudelová

Emailový kontakt: personalni@hruska.info

Tel.:     + 420 596 948 105

 

Které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány?
Zpracováváme osobní údaje poskytnuté v souvislosti s využíváním našich služeb (zejména koupě zboží a dodávka zboží), resp. v souvislosti s uzavřením odpovídajících smluv. Kromě údajů poskytnutých napřímo sbíráme údaje související s návštěvou webové stránky; bližší informace o těchto datech naleznete v dokumentu Cookies.

 

Webové stránky ani naše služby nejsou zaměřeny na osoby mladší 18 let, vědomě tak neshromažďujeme osobní údaje osob mladších 18 let. V případě, že zjistíme, že jsme osobní údaje osob mladších 18 let zpracovali, odstraníme je z našich záznamů, ledaže by tyto osobní údaje byly poskytnuty s výslovným souhlasem jejich rodičů nebo zákonného zástupce.

 

Jde zejména o:

-          Jméno a příjmení

-          Email

-          Telefonní číslo

-          Datum narození či IČ

-          Bydliště či sídlo

 

 

 

A v případě návštěvy webových stránek dále:

-          IP adresu

-          Typ prohlížeče nebo operačního systému

 

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli poskytovat ty služby a produkty, o které jste projevili zájem. Údaje zpracováváme zejména pro plnění smlouvy a v rámci Vašeho jednání směřujícího k uzavření smlouvy. Další nabídky obdobných produktů a služeb zasíláme zákazníkům na základě oprávněného zájmu správce. Osobní údaje také v dílčím rozsahu zpracováváme pro plnění zákonem stanovených povinností (např. uchovávání faktur pro daňovou evidenci).

 

Další příjemci osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a své zpracovatele si vybíráme pečlivě. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k jiným, než určeným účelům.

 

Za určitých podmínek jsme povinni vaše osobní údaje předat, na základě platných právních předpisů, např. Policii ČR či jiným orgánům činným v trestním řízení, včetně specializovaných útvarů nebo dalším orgánům veřejné správy.

 

Naše zásady

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy (zejména s GDPR) a to pouze na základě relevantních právních titulů, zejména na základě právního důvodu plnění smlouvy a oprávněných zájmů správce. 

 

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, s důrazem na jejich přesnost, transparentnost v oblasti zpracování a při dodržování odpovídajících bezpečnostních opatření.

 

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování.

 

Cookies

Web hruska.info ke svému fungování využívá souborů cookies. Cookies jsou malé soubory, které jednotlivé webové stránky, a mezi nimi i hruska.info, ukládají přímo do Vašeho zařízení pro odlišení Vašich aktivit prováděných na webových stránkách od aktivit jiných uživatelů.

Bližší informace ke cookies naleznete na samostatné stránce dostupné pod tímto odkazem.

 

Jaké jsou mé práva ve vztahu k osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 

·         právo osobní údaje opravit či doplnit;

·         právo požadovat omezení zpracování;

·         právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

·         právo požadovat přenesení údajů ve stanovených případech;

·         právo na přístup k osobním údajům;

·         právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

·         právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a

·         další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) po nabytí jeho účinnosti.

·         právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

·         právo podat stížnost k dozorovému úřadu;

 

V případech, kdy je zpracování založeno na Vašem souhlasu (a nespadá tedy pod jiný právní titul, jakými jsou výše zmíněné: plnění smlouvy, oprávněný zájem správce a plnění zákonem stanovených povinností), je samozřejmě možné dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv bezplatně odvolat. Odvolat svůj souhlas můžete stejně snadno, jako jste jej udělili, a to prostřednictvím zaslání odpovídající emailové zprávy na personalni@hruska.info. Mějte prosím na paměti, že odvoláním souhlasu není dotčena další možnost nadále zpracovávat osobní údaje na základě jiného právního titulu.

 

Na koho se mohu obrátit, pokud mám dotaz?

V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů v naší společnosti nás prosím kontaktujte prostřednictvím pověřence pro osobní údaje Ing. Janu Kudelovou  nebo emailem na personalni@hruska.info nebo nám napište na tuto adresu: HRUŠKA, spol. s r.o., Na Hrázi 3228/2, Ostrava – Martinov, 723 00.